Personel Daire Başkanlığı

Öğretim Üyesi Alımı

12.07.2020

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

      Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılan akademik birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri çerçevesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi’nde belirtilen şartları taşımak kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır.

      A- Başvuruda İstenecek Belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi, (https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden alınacak form kullanılacaktır)
 2. Özgeçmiş,
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 4. Adli sicil belgesi,
 5. Hizmet belgesi, (Herhangi bir kamu kurumunda çalışmış/çalışan adaylar için)
 6. Üç adet fotoğraf, (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf)
 7. Adayların Lisans, Yüksek lisans, Doktora diplomaları ile Doçentlik ve diğer eğitim belgelerinin aslı veya Noter/Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği, (E-Devlet üzerinden alınanların karekodlu olması gerekmektedir.)
 8. a) Profesör kadrosuna başvuracak adaylar için; Bilimsel yayınlar, kongre, konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan altı (6) adet dosya ile tüm bu bilgileri içeren altı (6) adet CD, b) Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar için; Bilimsel yayınlar, kongre, konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan dört (4) adet dosya ile tüm bu bilgileri içeren dört (4) adet CD,
 9. Birer adet yüksek lisans ve doktora tezine ait CD ve bu tezlere ait intihal tespit programları üzerinden alınmış rapor,
 10. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi.

      B – Açıklamalar:

 1. Profesör ve Doçent kadroları daimi statülüdür. Profesör ünvanlı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent ünvanlı olanlar ise Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar.
 2. Başvuru süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
 3. Adayların Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığı’na, Doktor öğretim Üyesi kadroları için ilgili akademik birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Adaylar ilân edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.
 5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.
 6. Başvurunun kabul edilebilmesi için Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nin 9. Maddesine göre “Ön Değerlendirme Komisyonunun Olumlu Görüşü” gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge kapsamında “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”nu doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir (https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden alınacak form kullanılacaktır).
 7. Nihai atama yetkisi Rektörün takdirindedir.

S. NO 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

KAD. DER.

ADET

İHTİYAÇ VE HİZMET GEREKLERİ DOĞRULTUSUNDA ARANAN NİTELİKLER

1.

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Endodonti

Profesör

1

1

Rejeneratif Endodonti alanında çalışmalar yapmış olmak.

2

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

1

Farklı okluzyon tiplerinin temporomandibuler eklemin biyomekaniğine etkileri ile ilgili çalışmaları olmak.

3

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Mandibular kondilin trabeküler yapısının fraktal analiz yöntemi ile değerlendirilmesi hakkında çalışma yapmış olmak.

4

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Mikropartiküler implantlar ve kendi kendine jelleşen polimer sistemler üzerine çalışma yapmış olmak.

5

Edebiyat

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

2

1

Siyaset sosyolojisi, Müslüman toplumların siyasal düşüncesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

6

Edebiyat

Sanat Tarihi

Türk ve İslam Sanatı

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Selçuklu Çağı Mimarisi üzerine doktora yapmış olmak, İran mimarisi üzerine çalışmış olmak.

7

Eğitim Bilimleri

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

2

1

Türkçe Eğitimi Doktoru olmak, yazma öğretimi, galat sözlükleri ve dil yanlışları üzerinde çalışmaları olmak.

8

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

PDR veya Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında doktora yapmış olmak, kabul kararlılık terapisi ve akran zorbalığı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

9

Hukuk

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Prof.

1

1

İdare Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

10

Hukuk

Özel Hukuk

Bilişim ve Teknoloji Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Bilişim ve Teknoloji Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

11

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılım

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans ve doktora yapmış olmak, kablosuz ağlarda kullanıcı konumlandırma, siber saldırı tespiti konularında bilimsel çalışmaları olmak.

12

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

İşaret ve biyomedikal görüntü işleme, regresyon, derin öğrenme konularında çalışmalar yapmış olmak.

13

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

3D yazıcı teknolojisi ve eklemeli imalata yönelik çalışmaları bulunmak, AB projelerinde yürütücülük yapmış olmak.

14

Sağlık Bilimleri

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Doç.

2

1

Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanına sahip olmak, sürdürülebilir kalite algısı konularında çalışmaları olmak.

15

Sağlık Bilimleri

Odyoloji

Odyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Odyoloji ve konuşma bozuklukları doktora programı mezunu olmak, koklear implant ve işitme cihazı kullanıcılarında kortikal potansiyeller ile ilgili çalışmalar yapmış olmak, işitsel nöropati spektrum bozukluğu ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

16

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Halk sağlığı hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, adolesanlarda davranış imaj modeli ve sağlık davranışları ile ilgili çalışmaları bulunmak.

17

Sanat, Tasarım ve Mimarlık

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri programında yüksek lisans derecesine sahip olmak, coğrafi bilgi sistemleri konularında çalışmaları olmak.

18

Siyasal Bilgiler

İktisat

İktisat Politikası

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Teorik makro modellerle iş gücü piyasası üzerine çalışmalar yapmış olmak ve İngilizce ders verebilme koşullarını sağlıyor olmak.

19

Siyasal Bilgiler

Uluslararası İlişkiler

Siyasi Tarih

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Çin dış politikası, uluslararası ilişkileri ve Asya Pasifik bölgesi ile ilgili çalışmaları olmak, İngilizce ders verebilme koşulunu sağlamış olmak.

20

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Kardiyovasküler cerrahi anestezisi konusunda deneyimli olmak, transözefagial ekokardiyografi ve kalp nakli konularında yurt dışında eğitim almış ve deneyimli olmak.

21

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Cerrahi Onkoloji Yandal Uzmanı olmak, İngilizce ders verebilme koşulunu sağlamış olmak.

22

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Hücre kültürüyle laboratuvar/klinik/deneysel çalışmalar yapmış olmak, pediyatrik nöroşirürji dalında eğitim görmüş olmak, İngilizce ders verebilme koşulunu sağlamış olmak.

23

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Halk Sağlığı Uzmanı olmak, iş sağlığı doktorası olmak, İngilizce ders verebilme koşulunu sağlamış olmak.

24

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Ulusal ve uluslararası klinik ve epidemiyolojik çalışmalarda araştırıcılık deneyimi ve yayınları olmak, metabolizma alanında doktora yeterliliğini vermiş olmak.

25

Turizm

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak, tatil tercihleri üzerine çalışmaları bulunmak.